українська мова

Урок 43. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

Мета:
 • ознайомити восьмикласників з відомостями про вставні слова і словосполучення;
 • сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити вставні слова і словосполучення в реченнях та визначати їх стилістичну роль у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами та словосполученнями, відрізняти їх від речень з однозвучними словами;
 • розвивати творчі вміння складати речення зі вставними словами та словосполученнями і використовувати їх в усному й писемному мовленні;

Контрольні роботи з української мови 2 клас

Контрольна робота з української мови 2 клас І семестр
Мовна тема № 2. 2 клас ІІ семестр «Дієслово. Службові слова»
скачати в архіві

Урок 42. Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Мета:

Урок 41. Контрольна робота (тестування). Речення з однорідними членами. Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь;
 • перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність;
 • розвивати логічне мислення, уміння аналізувати мовний матеріал
Очікувані результати:
 • учні знаходять речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні;
 • правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила;

Урок 40. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»

І. Прочитайте текст, визначте його тему, тип і стиль мовлення. Розкажіть про роль однорідних членів речення в ньому.
II. Укажіть і обґрунтуйте пропущені розділові знаки. Визначте синтаксичну роль однорідних членів та особливості зв'язку між ними. Знайдіть речення з кількома рядами однорідних членів.
 
З глибини тисячоліть.

Урок 39. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам'яток історії та культури

Мета:
 • удосконалювати вміння учнів створювати усні й письмові перекази розповідних текстів з елементами опису пам'яток історії та культури; вчити яскраво та точно викладати свої думки; розвивати усне й писемне мовлення, пам'ять;
 • прищеплювати історичну пам'ять; виховувати естетичний смак.
Обладнання: словники, текст переказу.
ХІД УРОКУ
І.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Повторення відомостей про типи і стилі мовлення.
2. Завдання і запитання учням.

Урок 38. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

Мета:
поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил, розвивати загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами при узагальнювальних словах;

Урок 36. Розвиток мовлення. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі

Мета:
 • розвивати в учнів мовленнєво-комунікативні вміння переказувати текст розповідного характеру, що містить опис пам’ятки історії;
 • удосконалити культуру писемного мовлення; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; сприяти збагаченню словника учнів;
 • засобами художнього слова виховувати любов і повагу до культурної спадщини свого народу.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ

Урок 35. Однорідні й неоднорідні означення

Мета:
 • ознайомити учнів з поняттям про однорідні й неоднорідні означення, сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні й неоднорідні означення, з’ясовувати їх роль у реченні;
 • правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями;
 • розвивати творчі вміння складати речення з однорідними й неоднорідними означеннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні;

Урок 34. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

Мета:         
 • поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення;
 • сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними (сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний), а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами;

Урок 31. Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне й неповне речення»

Мета:

 • узагальнити й систематизувати знання учнів про односкладні та неповні речення, удосконалити навички використання їх в усному та писемному мовленні;
 • розвивати вміння систематизувати матеріал, аналізувати власне мовлення, оцінювати себе;
 • виховувати любов до рідного краю, природи, традицій свого народу.
 • Обладнання: підручник, словники, узагальнюючі таблиці та схеми, довідники з правопису.

ХІД УРОКУ

Урок 30. Повні й неповні речення. Незакінчені речення. Тире в неповних реченнях

Мета:          
 • поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати культуру мовлення восьмикласників.
 • Правопис:  тире в неповних реченнях.
 • Внутрішньопредметні зв’язки:

Урок 29. Називні речення.

Мета:
 • сформувати поняття в учнів про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена;
 • розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення як зачин або оклик у текстах художнього й публіцистичного стилів відповідно до комунікативного завдання;

Урок 28.Безособові речення

Мета:
 • поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення;
 • сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена;
 • розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження, формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення;

Урок 27. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Мета:

Урок 25-26. Односкладні, означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення

            Односкладні речення 
Речення з одним  головним членом речення називається односкладним. Один головний член (присудок чи підмет) поєднує в собі функцію обох головних членів речення.
              За змістом односкладні речення відрізняються від двоскладних тим, що вони зрозумілі й без другого головного члена. Його відсутність підсилює змістове значення наявного головного члена речення.

Урок 24. Односкладні прості речення. Види односкладних речень. Односкладне речення як частина складного речення

Мета:
 • поглибити знання учнів про односкладні речення як частини складних речень;
 • розвивати вміння аналізувати складні речення, до складу яких входять умовно односкладні речення, моделювати й конструювати складні речення з різними частинами;
 • структурувати вивчений матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору односкладних речень; спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал, розширювати науковий світогляд восьмикласників.
Внутрішньопредметні зв’язки:

Урок 22-23. Контрольна робота (тестування). Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення. Розвиток мовлення. Навчальне читання мовчк

Мета:
 • оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Головні члени двоскладного речення»;
 • перевірити знання й уміння щодо ролі підмета і присудка в мовленні; з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів з метою усунення їх;
 • ознайомити восьмикласників з вивчальним різновидом читання текстів мовчки,
 • розвивати вміння читати мовчки висловлювання, глибоко проникаючи в його зміст й максимально повно охоплюючи нову інформацію.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Урок 21. Узагальнення вивченого «Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення

Мета:
 • узагальнити й систематизувати знання учнів про однорідні члени речення та розділові знаки при них;
 • удосконалювати вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами, доцільно використовувати їх у мовленні;
 • розвивати вміння узагальнювати й систематизовувати матеріал
 • Очікувані результати: учні знаходять у реченнях однорідні члени;
 • правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила;
 • правильно інтонують речення з однорідними членами;

Урок 20. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

Мета:
 • ознайомити учнів з порівняльним зворотом, його виражальними можливостями; формувати вміння виділяти порівняльні звороти розділовими знаками; розвивати логічне мислення, увагу
 • Очікувані результати: учні вміють знаходити та правильно визначати порівняльний зворот у тексті; правильно ставлять розділові знаки; обґрунтовують їх уживання за допомогою вивчених правил; доцільно вживають і використовують порівняльні звороти в художньому мовленні.
 • Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
 • Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Урок 29. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

Мета:

 • навчальна:  ознайомити учнів поняттям "метод" та навчитись його використовувати у програмах; навчитись створювати та використовувати  вікна повідомлень у програмах.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 19. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Мета:

Урок 28. Кнопка та її властивості. Складання програм, що обробляють натискання кнопок

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів елементом "кнопка" та з методами зміни властивостей цього елемента в середовищі  Lazarus;  навчитись складати програми , що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 17. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

Мета:

Урок 16. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

Мета:

Урок 15.Означення як другорядний член речення.

Мета: 
 • поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення;
 • розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені озна­чення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти форму­ванню патріотичного ставлення до рідної землі. 

Урок 13. Тире між підметом і присудком

Мета:

 • поглибити знання учнів щодо вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння й навички правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил;
 • формувати вміння знаходити й виправляти помилки;
 • удосконалювати культуру мовлення учнів, уміння використовувати різні синтаксичні конструкції для висловлення думок

І.   Актуалізація опорних знань учнів
1.   Бліц-опитування.

Сторінки