поурочні плани

Урок 11. Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Мета:
- навчальна: повторити й узагальнити набуті раніше знання і навички з теми;
- розвивальна: розвивати культуру діалогічного мовлення;
- виховна, виховувати повагу до співрозмовника.
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: повторення, систематизація і узагальнення, знань, умінь і навичок.

Урок 10. Частини мови. Дієслово. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів

Мета:
- навчальна: повторити і закріпити знання, вміння та навички з теми; а розвивальна: розвивати навички самостійної роботи;
- виховна: виховувати відповідальність за виконану роботу.
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія.
Тип уроку: повторення, систематизація та узагальнення раніше вивченого матеріалу.
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Прочитайте вислів. Як ви розумієте його думку? Що ви можете сказати про стан культури мовлення сьогодні?

Урок 9. Частини мови. Дієслово

Мета:
□  навчальна: повторити, систематизувати знання, вміння й навички;
□ розвивальна: розвивати навички самостійної роботи;
□  виховна: виховувати повагу до грамотного письма. Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація.
Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Прочитайте вислів про мову. Як ви його розумієте?
Слово — то мудрості промінь,
Слово — то думка людська.
Олена Пчілка

Урок 8. Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів

Мета:
- навчальна: повторити й систематизувати відповідні знання і вміння;
- розвивальна: розвивати навички творчого використання мовних засобів;
- виховна: виховувати розуміння невичерпних можливостей мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, синтаксис, лексикологія. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення вивченого матеріалу.

Урок 7. Урок розвитку комунікативних умінь №2. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротома. Читання мовчки текстів різних стилів ЗО

Мета:
- навчальна: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок;
- розвивальна: розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
- виховна: виховувати культуру мовленнєвої поведінки. Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення, стилістика. Міжпредметні зв'язки: мова, література та інші шкільні предмети. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Сторінки