Екзамен з мовознавства (питання і відповіді)

1. Мовознавство як наука. Предмет, розділи. Місце мов-ва в системі наук
2. Методи:описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний.
3. Мовознавство давньої Індії, Китаю, античне мовознавство. Мовознавство середніх віків та епохи Відродження.
4. Порівняльно-історичне мовознавство. Мовознавство XIX - поч. XX століття.
5. Проблеми мовознавства XX століття. Актуальні напрями лінгвістики.
6. Природа і сутність мови. Мова і суспільство. Функції мови. Загальнонародна мова та її диференціація.
7. Структура мови. Основні та проміжні рівні, їх одиниці. Синхронія та діахронія.
8. Мова як знакова система. Специфіка мовного знака. Місце мови серед інших зна-кових систем
9. Мова і мислення, їх взаємозв’язок. Типи мислення. Мова і мовлення. Невербальне мислення.
10. Гіпотези походження мови (донаукові та наукові). Первісні центри виникнення мови.
12. Мовні контакти. Субстрат, суперстрат і адстрат
13. Основні процеси історичного розвитку мов. Специфіка і розвиток різних рівнів мовної структури.
14. Розвиток і функціонування мов у первісно-общинному, рабовласницькому і фео-дальному суспільстві.
15. Розвитокі функціонування мов у капіталістичному суспільстві. Поняття націона-льної та літературної мов. Територіальні та соціальні діалекти.
16. Розвиток і функціонування мов у тоталітарному соціалістичному суспільстві. Пи-тання про перспективи розвитку мов у майбутньому.
17. Типи класифікації мов світу (типологічна, генеалогічна, ареальна, функціональна, соціолінгвістична, фонологічна, синтаксична).
18. Мови світу, їх порівняльне вивчення. Генеалогічна класифікація мов.
19. Поняття типологічної класифікації мов.
20. Флективні мови синтетичної та аналітичної будови. Мови народів і народностей України.
21. Значення письма в історії суспільства. Предметне «письмо», піктографія, ідеографія.
22. Основні етапи розвитку фонографічного письма.
23. Поняття про графіку та орфографію. Принципи орфографії.
24. Фонетика. Поняття про звуки мови. Аспекти вивчення звуків. Акустичні властивості звука.
25. Артикуляційна характеристика звуків мови. Мовленнєвий апарат та його будова. Поняття про артикуляцію та артикуляційну базу. 
26. Класифікація голосних.
27. Класифікація приголосних
28. Фонетичне членування мовного потоку (фраза, синтагма, такт, склад). Склад, типи складів. Монофтонги та поліфтонги.
29. Інтонація та її складові. Наголос і його види. Явище енклізи і проклізи.
30. Взаємодія звуків у потоці мовлення. Типи звукових змін. Позиційні зміни звуків.
31. Комбінаторні зміни звуків.
32. Живі та історичні фонетичні зміни. Звукові закони.
33. Поняття про орфоепію. Фонетична та фонематична транскрипція.
34. Фонологія. Учення про фонему. Відмінності між фонемою і звуком. Диференційні та інтегральні ознаки фонем.
35. Вчення про позиції фонем. Варіанти і варіації фонем. Опозиції фонем (привативна, градуальна, еквіполентна, корелятивна).
36. Поняття фонологічної системи. Фонологічні школи.
37. Лексикологія, її розділи та предмет вивчення.
38. Слово як одиниця мови. Основні функції слова. Лексема. Словоформа.
39. Лексичне значення слова. Слово, поняття, концепт. Полісемія та омонімія.
40. Лексико-семантичні категорії: синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія, конверсиви.
41. Лексико-семантична система мови. Словниковий склад мови (характеристика різних груп слів).
42. Поняття про етимологію. Принципи наукової етимології. «Народна етимологія». Деетимологізація.
43. Історичні зміни словникового складу. Архаїзми, історизми, неологізми. Історична лексикологія.
44. Запозичена лексика. Різні шляхи і види лексичних запозичень.
45. Фразеологія. Види фразеологізмів.
46. Лексикографія. Основні типи словників.
47. Граматика, її розділи та предмет вивчення. Основні одиниці граматичної будови мови.
48. Лексичне і граматичне значення, відмінності між ними.
49. Морфема. Види морфем.
50. Морфологічна будова слова. Зміни у морфологічній будові слова. Основні способи словотворення.
51. Граматична форма слова. Способи вираження граматичних значень: афіксація, фузія, аглютинація.
52. Способи вираження граматичних значень: чергування, редуплікація, складення, наголос, суплетивізм
53. Службові слова, порядок слів та інтонація як засіб вираження граматичних зна-чень.
54. Поняття граматичної категорії. Класифікація граматичних категорій. Граматичні категорії та лексико-семантичні розряди.
55. Частини мови як лексико-граматичні розряди слів. Принципи класифікації частин мови.
56. Характеристика основних частин мови. Частини мови в різних мовах.
57. Поняття про словосполучення. Класифікація словосполучень.
58. Синтаксичні зв'язки слів у словосполученні та реченні.
59. Речення як основна комунікативна одиниця. Ознаки речення. Речення і судження.
60. Члени речення і частини мови..Актуальне членування речення.
Скачати: