Самостійна робота «Розвиток лексики. Лексикографія»

Теоретична частина
1. Історичні зміни в лексиці поділяються на два типи.
   Позамовні (позалінгвальні) причини  ̶  це зміни в навколишньому світі. Будь-яке нововведення в техніці, побуті, суспільному житті, у сфері культури та ідеології супроводжується появою нових слів, а зникнення тих чи інших знарядь, форм побуту, суспільних явищ спричинює зникнення відповідних слів.
  Внутрішньомовні (інтрамовні, внутрішньолінгвальні) причини зміни словникового складу представлені тенденціями до економії, уніфікації, системності мовних засобів, варіювання номінацій із різними мотивацією, походженням, завданнями експресивно-емоційної та стилістичної виразності.
  Архаїзми  ̶  застарілі слова, які вийшли з активного вжитку, але збереглися  в пасивному словнику (чадо «дитина»).
Семантичні архаїзми  ̶  застарілі значення наявних в активному словнику слів. Так, скажімо, слово «язик» втратило значення «народ, етнос».
Історизми  ̶  слова, які вийшли з ужитку в зв’язку зі зникненням позначуваних ними понять (війт «сільський староста»).
Неологізми  ̶  нові слова, що виникли за пам’яті людей, які їх використовують (посадовець «посадова особа»).
Семантичні неологізми  ̶  нові значення в уже наявних словах (берегиня мало значення «русалка» тепер у значенні «жінка»).
Авторські  неологізми  які називають оказіоналізмами становлять окрему групу(чорнобровʼя) .
Лексичні неологізми  ̶  абсолютно нові слова в уже наявних словах.
 До способів збагачення словникового запасу мови належать:
1. дериваційний   ̶  за допомогою словотвору;
2.семантизація – шлях появи у слів нових значень – розширення обсягу значень одного або іншого слова;
3.Конверсія - перехід від однієї частини мови до іншої;
4. Запозичення – перехід слів з однієї мови до іншої при їх контактуванні. Запозичені слова обов’язково адаптуються до законів мови, до якої вони залучаються;
5.абревіація – поява скорочених слів.
 
Типи словників:
- Енциклопедичні словники
Описують світ, пояснюють явища, поняття, дають бібліографічні довідки про знаменитих людей, відомості про країни й міста, про видатні події тощо.
- Лінгвістичні словники  ̶  це словники слів. Вони дають інформацію не про речі, явища,  поняття, а про слова.
- Тлумачні словники
У цих словниках розкривається значення слів. У слові позначається наголос, вказується на його граматичні й стилістичні властивості.
- Словники неологізмів
Це словники тлумачного типу, в яких зібрані слова, що недавно зʼявилися в мові.
- Словники іншомовних слів
Ці словники охоплюють запозичену лексику, вказують на джерело запозичення слова , наводять іншомовну форму в оригіналі і тлумачення слова рідною мовою.
- Діалектні словники
У діалектних словниках зібрано й розтлумачено лексику одного діалекту або декількох діалектів однієї мови.
- Словники мови письменників
У цих словниках зареєстровано всі слова, які використав письменник у своїх творах,  наводяться значення, в яких ці слова вжиті, фіксуються всі форми кожного слова, скільки разів яка форма вжита і де.
Історичні словники
В історичних словниках подано лексику певного історичного періоду.
- Етимологічні словники
Розкривають походження слова,  зокрема в них вказується, власне чи запозичене слово; якщо запозичене, то коли і з якої  мови.
- Синонімічні словники
У цих словниках наводяться синонімічні ряди, які складаються зі слів і словосполучень тотожних або близьких за значенням. 
- Словники антонімів
У цих словниках наводяться і тлумачаться слова з протилежними значеннями, характеризується їх сполучуваність, наводяться приклади їх вживання в суцільному тексті.
- Словники омонімів
До цих словників включено слова, які збіглися за звучанням. У словниковій  статі вказують на тип утворення омонімів, а також на граматичні, стилістичні та інші ознаки цих омонімів, які підкреслюють їх протиставленість.
- Фразеологічні словники
У фразеологічних словниках зібрано усталені звороти, де їм дається тлумачення і стилістична характеристика.
- Орфографічні словники
В орфографічних словниках слова наводяться в алфавітному порядку в їх нормативному написанні.
- Орфоепічні словники
В орфоепічних словниках подано перелік літературної мови з позначенням нормативного наголосу і з вказівкою на вимову.
- Словники правильності мовлення
Такі словники містять найскладніші в уживанні слова. В них пояснюється написання й вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристика слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування.
- Частотні словники
У цих словниках подаються слова не за алфавітом,а за спадом частот, тобто розташовуються в порядку від найбільш частотного до найменш частотного
- Зворотні (інверсійні) словники
В інверсійних словниках слова розташовані за алфавітом з їх кінця.
- Словотворні та морфемні словники
У цих словниках членуються слова на морфеми, визначається твірна основа слова і морфема, за допомогою якої утворене від твірної основи слово.
- Ідеографічні словники
В ідеографічних словниках слова розташовано не за алфавітом, а за групами, які виділяють на основі спільних значень, тем.
- Словники асоціативних норм
У словниках цього типу до кожного реєстрового слова наведено асоціації, які це слово викликало у людей, що брали участь у психолінгвістичних експериментах.
- Багатомовні (перекладні) словники
У багатомовних словниках дається не пояснення значення слів, а переклад, тобто підбирається слово-відповідник іншої мови.
Далі - скачати файл