Самостійна робота «Методи дослідження мови»

Тема: «Методи дослідження мови»
 1. Основні методи наукового дослідження мови:
1.1 Описовий
Завдання цього методу – дати точний і повний опис складових одиниць окремої мови, пояснити особливості їх уживання. На основі цього методу створюються підручники, в яких описується фонетична система. Цей метод забезпечує необхідним матеріалом лексикографів, які укладають різні типи словників.
1.2 Порівняльно-історичний
Застосовується до вивчення історично споріднених мов. Він спрямований на відновлення спільних для кількох споріднених мов слів або їх форм у такому вигляді, якими вони могли бути до розходження так званої мови-основи на дві і більше мов.
На основі порівняльно-історичного методу встановлюються звукові відповідності між спорідненими мовами.
1.3 Зіставний
Цей метод вводить в орбіту свого вивчення і генетично споріднені, і не споріднені за своїм походженням мови. Цим зіставний метод відрізняється від порівняльно-історичного, який порівнює лише споріднені мови і розглядає їх у розвитку.
1.4 Типологічний
Досліджує ступінь структурної близькості або розбіжності мов незалежно від наявності чи відсутності генетичних зв'язків між ними; досліджує принципи й опрацьовує способи типологічної класифікації мов.
1.5 Структурний
Застосовується при дослідженні структури мови, а його метою є пізнання мови як цілісної функціональної структури, елементи якої співвіднесені й пов’язані строгою системою відношень і зв’язків.
2. Синхронія та діахронія
2.1. Діахронія - умовно вертикальний зріз мови, при якому об'єктом лінгвістичного аналізу стає історичний розвиток мови. Це означає, що при діахронічному, або різночасовому вивченні передбачається простежити весь шлях, який пройшов певний структурний елемент мови (звук, слово, речення).
2.2. Синхронія - горизонтальний зріз мови, тобто умовне виділення певного історичного етапу в її розвитку, який береться як об'єкт лінгвістичного дослідження. Синхронне вивчення передбачає аналіз мовних явищ в одному якомусь часі розвитку мови: на сучасному етапі або в певну історичну добу.
3. Індукція та дедукція
3.1 Індукція - метод пізнання, що ґрунтується на формально-логічному умовиводі, який дає можливість одержати загальний висновок на основі окремих фактів. Інакше кажучи, це є рух нашого мислення від часткового, окремого до загального. Індукція широко застосовується в науковому пізнанні.
Далі - сачати файл.........