Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.Поняття

легендпрний мамай

Абсолютизм (абсолютна монархія) необмежена влада правителя, яка ґрунтується на сваволі і за якої досягається високий ступінь державної влади. У Російській імперії абсолютна монархія набула форми самодержавства

Азовське козацьке військо створене у 1832 р. за основі козаків колишньої Задунайської Січі військо задля охорони узбережжя Азовського моря. У 1864 р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

Антифеодальний рух суспільний рух проти панування феодальних відносин – кріпацтва

Військові поселення «самоутримання» війська. Частина військових-селян одночасно виконували сільськогосподарські роботи і несли військову службу. Хлопчиків із 7 років зараховували до таких новобранців (кантоністів). Військові поселення в Російській імперії були протягом 1817-1857 рр.

Губернія адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на чолі з губернатором

Генерал-губернаторство велика адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, до складу якої входило декілька губерній. Очолював генерал-губернатор

Декабристи представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії у першій чверті ХІХ ст.

Інвентарна реформа система заходів, проведених урядом Росії на Правобережжі у 1847-1848 рр. з метою впорядкування кріпосницьких відносин, тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів залежних селян

«Катехізис автономіста» програмний документ Малоросійського товариства складений В.Лукашевичем. Головна мета Малоросійського товариства (1821-1822 рр.) - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства тощо

«Київська козаччина» масовий рух селянства Київщини 1855 р. за повернення козацького стану

Кирило-Мефодіївське братство українська таємна політична організація 1846-1847 рр., яка намагалася поширювати свої ідеї культурно-просвітницькою діяльністю. Програмний документ братства – «Книга буття українського народу» М.Костомарова. Ідеї братства: скасування кріпацтва, повалення самодержавства, реалізація демократичних прав та свобод, національне визволення українського народу, створення федерації вільних демократичних слов’янських держав зі столицею в Києві

«Книга буття українського народу» програмний документ Кирило-Мефодіївського братства, автором якого був М.Костомаров «Конституція» М.Муравйова програмний документ Північного товариства декабристів

«Ложа об’єднаних слов’ян» київська масонська ложа, заснована у 1818 р.

«Любов до істини» полтавська масонська ложа, заснована у 1818 р. Одним із членів ложі був І.Котляревський

Масонство релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства. Хоча масони заявляли про невтручання в політику, вони відігравали помітну роль у революційних та національно-визвольних рухах. Уперше масони виникають в Англії у ХVIII ст. і поширюються в інших країнах Європи. У Росію та Україну масони потрапляють наприкінці ХVIII ст.

Малоросійське товариство полтавське товариства 1821-1822 рр. на чолі з В.Лукашевичем, яке використовувало досвід діяльності масонських організацій. Програмний документ – «Катехізис автономіста». Головна мета товариства - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства

Національна ідея ідея (сукупність ідей), яка покликана об’єднати націю задля вирішення нагальних для нації завдань Національне відродження пробудження національної самосвідомості народів, які не мали власної державності; фактично – процес становлення нації

Нація історична спільність людей, що складається у процесі формування спільної території, економічних зв’язків, мови, етнічних особливостей культури й характеру (менталітету)

Опозиція протидія, опір панівній думці влади

Південне товариство декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Тульчині на чолі з П.Пестелем. Програмний документ товариства – «Руська правда» П.Пестеля. Ідеї товариства: проголошення республіки; скасування кріпацтва; демократичні права та свободи; збереження єдиної неподільної Росії. Україна повинна була б стати однією з 10 областей Росії

Північне товариство декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Петербурзі на чолі з М.Муравйовим. Програмний документ товариства – «Конституція» М.Муравйова. Ідеї товариства: проголошення Конституційної монархії, скасування кріпацтва; демократичні права та свободи; перетворення Росії на федерацію, але без урахування етнічних кордонів. Україна мала бути поділена на Чорноморську державу (з центром у м. Києві) та Українську державу (з центром у м. Харкові)

Промисловий переворот перехід від ручної праці до машинної, від мануфактур до фабрик і заводів «Руська правда» П.Пестеля програмний документ Південного товариства декабристів

Самодержавство форма абсолютизму в Російській імперії Суспільно-політичний рух рух, учасники якого пропонують різноманітні ідеї вдосконалення життя суспільства

Товариство об’єднаних слов’ян Декабристська організація, заснована братами А. і П. Борисовими у м. Новгород-Волинському у 1823 р. Товариство об’єдналося з Південним товариством у 1825 р.

Цензура система державного нагляду за змістом та розповсюдженням інформації

Шпіцрутен довга тонка і гнучка палиця або прут, яким били засуджених у царській армії, проганяючи їх через шеренгу солдатів