Урок 50. Використання онлайн-систем конструювання сайтів

Цілі:
 • навчальна: навчити конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайн систем; адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері; засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань; 
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне обговорення понять: гіпертекст, веб-сторінка.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя. Можна купити в магазині картину чи репродукцію, а можна спробувати створити власну, можна придбати красиву сукню, а можна пошити її чи перешити за власним смаком і уподобаннями, можна створити сайт із використанням готового шаблону, а можна власноруч розробити веб-сторінки так, щоб ваш сайт став оригінальним і неповторним. Яким же чином, із використанням яких засобів і методів можна розміщати і редагувати текстові об’єкти на вебсторінках, ви дізнаєтеся на уроці.
IV. Вивчення нового матеріалу
Автоматизоване створення веб-сайту
Створення веб-сайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів відбувається в кілька кроків:
 1. Реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструю­вання сайтів.
 2. Вибір назви сайту та шаблону його оформлення.
 3. Створення сторінок сайту, системи навігації.
 4. Заповнення сторінок контентом.
 5. Публікація сайту.
Розглянемо, як відбувається процес розробки веб-сайту засобами, що безкоштовно надає користувачам веб-сервер Google. Відповідний сервіс має назву Google Сайти.
Обліковий запис Google ви вже створювали, працюючи з електронною поштою та спільними документами Google.
Для створення сайту потрібно:
 1. Увійти на Google Диск з вашим обліковим записом Google.
 2. Виконати Створити/ Більше / Google Сайти.
 3. Переглянути інструкцію зі створення сайту, використовуючи панель Add content (англ. add content — додати зміст), або закрити її.
Після виконання цих дій у вікні браузера буде відкрито головну сто­рінку нового сайту. У правій частині вікна відкриється біч­на панель з елементами керування, призначеними для створення, реда­гування та форматування веб-сторінок сайту. Одночасно на Google Диск з’явиться ескіз сайту з підписом Сайт без назви, якому відповідає значок
У подальшому для редагування вашого сайту — додавання та реда­гування веб-сторінок, змінення оформлення тощо — вам потрібно вико­ристовувати інструменти бічної панелі. Відкрити сайт у режимі редагу­вання можна подвійним клацанням на його ескізі на Google Диск.
Вибір назви сайту та шаблону оформлення
Щоб надати назву сайту, потрібно ввести її в поле Введіть назву сайту у верхній частині заголовка сторінки зліва. Одночасно буде змінено на назву сайту текст Сайт без назви та підпис ескізу сайту на Google Диск.
Як і для документів Google, усі зміни, виконані на сайті, будуть збері­гатися автоматично.
Для вибору шаблону оформлення сайту потрібно:
 1. Вибрати вкладку Теми у правій частині вікна.
 2. Вибрати одну із запропонованих тем оформлення.
 3. Вибрати кольорову гаму та стиль шрифту із числа тих, що запропо­новані для вибраної теми.
Можна також змінити вигляд заголовка на сторінках сайту. Після на­ведення вказівника на заголовок з’являється панель налаштувань з коман­дами Змінити зображення та Тип верхнього колонтитула. Вибір першої команди приводить до відкриття списку зображень, які можуть бути ви­користані у заголовку сторінки. За вибору другої команди стає можливим змінення типу заголовка — Великий банер, Банер або Лише заголовок.
Створення веб-сторінок
Одразу після створення сайт містить лише одну сторінку, яка є голов­ною сторінкою сайту. Кожна сторінка сайту має назву. Назву головної сторінки потрібно ввести в поле Заголовок сторінки.
Для створення нової сторінки на сайті потрібно:
 1. Вибрати вкладку Сторінки у правій частині вікна.
 2. Вибрати кнопку Додати сторінку Д .
 3. Увести назву сторінки в поле Назва сторінки.
 4. Вибрати гіперпосилання Готово.
Панель навігації формується автоматично під час створення нових сторінок і відображається за замовчуванням у верхній частині заголовка кожної сторінки справа.
Порядок сторінок можна змінювати, перетягнувши у правій частині вікна блок заголовка сторінки в потрібне місце.
Для створення головної сторінки тематичного розділу потрібно пере­тягнути блоки заголовків інших сторінок цього розділу на заголовок го­ловної сторінки розділу.
Вставлення об’єктів на веб-сторінку
На веб-сторінку можна вставити різні об’єкти:
 • текстові поля,
 • зображення,
 • гіперпосилання,
 • до­кументи, які розміщено на Google Диск, та інше.
Для цього призначено вкладку Додати у правій частині вікна браузера.
Усі об’єкти, які додаються на веб-сторінку, розміщуються в окремих блоках. Кожен блок можна перемістити, змінити його розміри, вико­ристовуючи маркери на межах, та видалити. Для кожного блоку відкривається окрема панель на­лаштувань.
Призначення окремих елементів керування вкладки Додати наведено в таблиці.
Для видалення вставленого об’єкта потрібно вибрати кнопку Видали­ти на панелі налаштувань блоку об’єкта.
Для попереднього перегляду сторінок створеного сайту можна вибрати кнопку Попередній перегляд       у верхній частині вікна браузера.
У цьому режимі можна побачити, як виглядати­ме сайт під час перегляду його на великому екра­ні, планшеті або телефоні. Для цього призначено кнопки на панелі керування попереднім перегля­дом  Вийти з режиму попереднього перегляду можна вибором кнопки
Публікація сайту
Створений вами сайт буде залишатися недоступним для користувачів Інтернету, поки ви його не опублікуєте. Для публікації потрібно:
 1. Вибрати кнопку Опублікувати у верхній частині вікна браузера.
 2. Увести, використовуючи малі літери латиниці, цифри та тире, остан­ню частину URL-адреси сайту. Перша частина адреси (доменне ім’я сервера та шлях до файла) для всіх сайтів буде однаковою: sites.google. com/view/. Остання частина повинна бути унікальною для кожного сайту. Якщо вибрана вами адреса не є унікальною, то про це буде повідомлено, її потрібно змінити. Запит URL-адреси сайту буде виводитися лише під час першої публікації сайту.
 3. Вибрати кнопку Опублікувати.
Опублікований сайт можна переглянути, вибравши команду Перегля­нути опублікований сайт у списку кнопки Опублікувати. Адреса, яку варто пропонувати для перегляду вашого сайту, буде міститися в рядку адреси у вікні перегляду опублікованого сайту.
Після внесення змін до вашого сайту потрібно виконати повторну публікацію.
Адміністрування сайту
Для нормального функціонування сайту потрібно його адмініструва­ти — забезпечувати його працездатність, захищати від шкідливих про­грам, додавати користувачів, які можуть редагувати сайт, розподіляти права доступу користувачів до сторінок сайту, змінювати внутрішню структуру сайту та інше. Виконує ці функції адміністратор сайту. Часто адміністратором є власник сайту.
Адміністрування сайту, створеного засобами онлайн-системи кон­струювання сайтів, частково здійснює служба технічної підтримки цієї системи. До її обов’язків входить забезпечення працездатності та захист від шкідливих програм. Додавання користувачів, розподіл прав досту­пу та зміну внутрішньої структури сайту виконує, як правило, власник сайту або визначений ним адміні­стратор.
Під час адміністрування Google Сайтів для того, щоб додати корис­тувача та надати йому дозвіл на ре­дагування сайту, потрібно:
 1. Відкрити сайт у режимі редагу­вання.
 2. Вибрати кнопку Додати редакторів у верхній частині сторінки.
 3. Додати електронну адресу користу­вача, якому ви хочете надати доз­віл на редагування сайту, в поле Запросити користувачів у вікні Додати редакторів .
 4. Вибрати кнопку Надіслати.
 5. Установити позначку прапорця Заборонити редакторам публікувати сайт, змінювати параметри доступу й додавати користувачів, якщо бажаєте обмежити користувачу дозволи на редагування та адміні­стрування сайту.
 6. Вибрати кнопку Готово.
Адміністратор також має можливість змінити URL-адресу сайту та припинити його публікацію. Відповідні команди містяться у списку кнопки Опублікувати.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконання практичного завдання.
 • Вправа 3 ст.201
 • Вправа 6 ст.203
VІІ. Підсумки уроку
 • Виставлення оцінок.
Провести опитування учнів з наступних питань:
 • сьогодні я дізнався...
 • було цікаво....
 • було важко...
 • я зрозумів, що...
 • тепер я можу...
 • я відчув, що...
 • я навчився...
 • у мене вийшло...
 • я зміг...
 • я спробую...
 • мене здивувало...
 • мені захотілося...
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 29.7    ст. 199-203
IХ.  Оцінювання роботи учнів