Урок 44. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології та їх використання.

Цілі:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям персонального навчального середовища; навчити використовувати інтернет-середовища для створення та публікації документів;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань; 
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Давайте пригадаємо:
 • Які служби Інтернету ви знаєте та яке їх призначення?
 • Що таке обліковий запис та з чого він складається?
 • Які операції з файлами та папками можна здійснювати в операційній системі Windows?  Як вони виконуються?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
      Сьогодні ми розпочнемо вивчати розділ "Створення персонального навчального середовища". Ви дізнаєтесь що таке персональне навчальне середовище; як у персональному навчальному середовищі застосовують хмарні технології; навчитесь  використовувати інтернет-середовища для створення та публікації документів;
IV. Вивчення нового матеріалу
Що таке персональне навчальне середовище?
Найрізноманітніші сервіси та інформаційні дані, що розміщені сьо­годні в мережі Інтернет, не можуть бути охоплені одночасно кожним ко­ристувачем. Тому однією з навичок, які має сформувати людина, котра прагне бути успішною в змінному світі, — це уміння комунікувати: об­мінюватись даними в мережі, правильно будувати запити, дотримувати­ся правил мережевого етикету та утворювати спільноти за професійним спрямуванням. Кожен з нас перебуває в деякому інформаційному просто­рі: навчається у школі, отримує відомості з газет, книг, телебачення, очно спілкується з рідними та друзями й віртуально — у соціальних мережах. Але інформаційний простір при цьому не вичерпується територією про­живання чи колом спілкування. Він розширюється в міру того, наскільки людина залучає до нього нові джерела знань, зокрема професійні спіль­ноти: групи, які створюються в мережі та реальному житті за інтереса­ми. Учасники таких спільнот часто обмінюються своїми знаннями, дають рекомендації щодо використання нових ресурсів, допомагають оволодіти ними. Користувач Інтернету, включений у роботу таких груп, поступово накопичує сукупність даних і засобів, які використовує у своїй діяльності зараз, або планує переглянути чи використати в майбутньому. Таким чином формується його інформаційне середовище.
Інформаційний простір не рівнозначний інформаційному середови­щу: перебуваючи в одному й тому самому інформаційному просторі, лю­дина може змінювати одне інформаційне середовище на інше. Більше того, можна одночасно перебувати в різних інформаційних середовищах. Інформаційне середовище — це не тільки середовище для здійснення діяльності, а й засіб створення персональної навчальної мережі — такої мережі, де ми можемо взаємодіяти не тільки з нашими колегами, напри­клад учасниками співтовариства, а і їх колегами по спільній діяльності. Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних навчальних потреб та досягнення відповідних навчальних цілей, має назву персонального навчального середовища.
Слово персональне насамперед означає те, що навчальні цілі в кож­ної людини власні (персональні), тому й інформаційне середовище щодо навчальних цілей також буде персональним.
Використовуючи персональне навчальне середовище, користувач створює свою персональну мережу, вузлами якої можуть бути люди, інформаційні матеріали мережі, інформаційні матеріали, створені корис­тувачем такого середовища, сукупність ресурсів, потрібних людині для того, щоб знайти відповіді на різноманітні питання, створити потрібний зміст для навчання та проілюструвати досліджувані процеси
Як у персональному навчальному середовищі застосовують хмарні технології?
Для організації персонального навчального середовища зазвичай використовують хмарні технології.
Хмарні технології — це інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних.
Хмара — це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацю­вання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують ко­ристувачі за допомогою глобальної мережі. Хмарні технології дають змо­гу споживачам використовувати програми без встановлення на власний комп’ютер й доступу до особистих файлів з будь-якого комп’ютера, що має доступ в Інтернет.
Користування хмарною системою зберігання даних надається у ви­гляді інтернет-сервісу. Зростання попиту користувачів на такі сервіси зумовлено зручністю користування інформаційними даними, зокрема:
 • не потрібні потужні комп’ютери;
 • менше витрат на придбання програмного забезпечення та його систематичне оновлення;
 • необмежений обсяг збереження даних;
 • доступність із різних пристроїв і відсутність прив’язки до робочого місця;
 • забезпечення захисту даних від втрат і виконання багатьох ви­дів навчальної діяльності, контролю й оцінювання, тестування онлайн, відкритості освітнього середовища;
 • економія коштів на утримання технічних фахівців.
Але користувачу доведеться пам’ятати пароль доступу, без якого дані назавжди залишаться у хмарному сховищі під замком. Найпростішим хмарним сховищем можна вважати скриньку електронної пошти, на яку можна відправляти дані самому собі.
Можна виділити такі популярні в Україні та світі хмарні сервіси збе­рігання даних: AmazonCloudDrive, AmazonCloudPlayer, Bitcasa, Box.net, Copy.com, Dropbox, Flickr, GoogleDrive, JungleDisk, iCloud, Mega, MediaFire, Mozy, Office365, OneDrive, Photobucket, Yunpan360, 4shared тощо.
Найпопулярнішими серед спеціалізованих хмарних сервісів на сьо­годні є Dropbox і Google Drive. Безкоштовний обсяг даних, що можуть бути збережені зараз у хмарних сховищах, подано на малюнку
Хмарне сховище можна використовувати для розміщення даних, які збережені у файлах на локальному диску, створення документів і надан­ня доступу до їхнього перегляду, редагування та коментування іншими користувачами мережі, що належать до вашого кола спілкування.
Наприклад, у сховищі Google Диск користувач може використовува­ти стандартні офісні веб-програми та доповнювати їх список, підключивши інші додатки.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконання практичного завдання.
 • Вправа 1 ст.181
 • Вправа 2 ст.181
 • Вправа 3 ст.182
VІІ. Підсумки уроку
 • Виставлення оцінок.
Провести опитування учнів з наступних питань:
 • сьогодні я дізнався...
 • було цікаво....
 • було важко...
 • я зрозумів, що...
 • тепер я можу...
 • я відчув, що...
 • я навчився...
 • у мене вийшло...
 • я зміг...
 • я спробую...
 • мене здивувало...
 • мені захотілося...
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 27.1-27.2    ст. 178-183  
IХ.  Оцінювання роботи учнів