Українські землі в другій половині ХVI ст. Поняття

фортеця

«Апостол», «Буквар» перші друковані книги в Україні (1574 р.)

Берестейська унія об’єднання у 1596 р. католицької та української православної церкви в єдину – греко-католицьку (уніатська)

Братства громадсько-релігійні об’єднання міщан при православних церквах

Булава символ влади кошового отамана та гетьмана козаків

Бунчужний виборна особа, помічник отамана, відповідав за бунчук, командир частини козацького війська

Бунчук символ козацької влади, куля на жердині, до якої кріпилося пасмо кінського волосся

Галера військове дерев’яне гребне багатовеслове вітрильне судно, яке було на озброєнні турецького флоту

Гетьман посада вищих воєначальників у Польщі, Литві та козацькій державі

Греко-католицька (уніатська) церква християнська церква, що утворилася в Україні внаслідок Берестейської унії 1596 р. Греко-католики зберігають православний обряд, але визнають католицьке вчення підкоряються папі римському

Єзуїти члени католицького чернечого ордену, який у ХVI-XVIII ст. вів активну місіонерську та освітню діяльність, спрямовану на поширення католицтва

Зимівник назва господарства, хутора козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку)

Кіш загальна назва Запорозької Січі та війська запорозьких козаків

Клейноди символи влади

Козацька рада загальні збори козаків, найвищий орган влади Запорозької Січі та козацької держави

Козацька старшина керівна правляча верхівка (еліта) козацтва, козацький уряд

Контрреформація боротьба католицької церкви з реформаційними рухами

Корогва козацький бойовий прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих або козака з мушкетом

Кошовий (отаман) найвища виборна посада козаків на Січі. Отаман мав верховну адміністративну, судову та військову владу

Курінь найменша військово-адміністративна одиниця на Запорозькій Січі, що складалася з козаків, які походили переважно з одного регіону та проживали на Січі в одному приміщені

Литаври музичний інструмент, що використовувався для задання ритму руху війська, був у довбиша

Люблінська унія об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського в єдину державу – Річ Посполита. У результаті українські землі були приєднані до Польського королівства

Обозний виборна особа козаків, що відала артилерією, постачанням війська тощо

Осавул військово-адміністративна посада козаків. Осавул відав військовою підготовкою війська, озброєнням тощо; стежив за порядком на Січі та військовому таборі Острозька Біблія перша друкована Біблія на слов’яно-руській мові 1581 р.

Паланки адміністративно-територіальні одиниці (округи) земель Запорозької Січі

Пересопницьке Євангеліє перший переклад Євангелія на українську мову 1556-1561 рр.

Пернач символ влади полковника, палиця, з одного краю якої кріпилося кілька металевих пластин

Писар старшинська посада козаків, пов’язана з документуванням управлінської діяльності, права рука отамана. Писар завідував військовою козацькою канцелярією

Підскарбій посадова козацька особа, що відала фінансовими справами

Покозачення масовий перехід селян до козацького стану, що спостерігався в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Полемічна література література, яка була зумовлена полемікою прихильників та противників Брестської церковної унії. Автором першого полемічного твору був М. Смотрицький. Також представниками полемічної літератури були: Г.Смотрицький, І. Вишенський, І. Потій

Полки адміністративно-територіальні одиниці козацької держави

Реєстрове козацтво козаки, які перебували на службі у польського короля й були поіменно записані в спеціальний список – реєстр

Реформація рух за перебудову католицької церкви, що розпочався в Німеччині в ХVI ст.

Річ Посполита феодальна держава, яка виникла в результаті Люблінської унії 1569 р. - об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського в єдину державу. Річ Посполита проіснувала до 1795 р., коли була поділена Росією, Австрією та Пруссією Січ фортеця-укріплення запорозьких козаків

Сотні дрібні адміністративно-територіальні одиниці козацької держави

Ставропігії право підпорядковуватися безпосередньо патріарху

Українська шляхта вищий привілейований соціальний стан в Україні

Українське козацтво соціальний стан вільних професійних воїнів, що офіційно оформився у Речі Посполитій наприкінці ХVI ст.

Хорунжий охоронець козацького прапору - корогви

Чайка бойовий корабель запорозьких козаків