Українські землі у складі Литви та інших держав. Поняття

Свидригайло

Війт керівник місцевого самоврядування, що очолював магістрат в містах України, які отримали магдебурзьке право

Городельська унія унія між Польським королівством та Великим Князівством Литовським, яка заперечувала положення Кревської унії, визнаючи Литву незалежною. Але вплив Польщі на Литву зберігався. Унія прирівняла в правах польську та литовську католицьку шляхту, але посилила дискримінацію православного населення, обмеживши його участь у державному управлінні

Дике поле назва слабо заселених причорноморських степів України. Землі Дикого поля були знелюднені внаслідок постійних турецько-татарських нападів

Дума ліро-епічний твір про героїчні походи козаків, який наспівують під музичний супровід бандури, ліри чи кобзи

Експлуатація використання чужої праці; привласнення продуктів чужої праці

Католицизм західне християнство на чолі з папою римським. Поляки, австрійці, чехи, словаки та багато інших народів – католики

Козак вільна озброєна людина

Кревська унія об’єднання у 1385 р. Великого Князівства Литовського та Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя Ягайла та польської принцеси Ядвіги. Ягайло охрестився за католицьким обрядом

Кримське ханство держава кримських татар, що була утворена Хаджі-Гіреєм на півдні України у 1449 р., унаслідок розпаду Золотої Орди. У 1475 (78) р. стала васалом Туреччини. У 1485 р. кримський хан Менглі-Гірей нападає на Київ. З того часу кримські татари постійно нападають на Україну й Литву

Кріпацтво система правових норм, яка встановлювала залежність селянина-кріпака від феодала і забороняла селянам залишати землі свого пана

Латифундії великі феодальні маєтки

Магдебурзьке право право міст на самоврядування

Магістрат адміністративний орган управління містом, яке отримало магдебурзьке право

Магнати великі феодали у Польщі, Литві, Україні Оброк частина врожаю, яку селяни сплачували пану

Панщина зобов’язання селян-кріпаків кілька днів на тиждень працювати на землі свого пана

Покатоличення процес нав’язування католицької віри

Полонізація процес нав’язування польської культури

Православ’я східне християнство, на чолі з патріархом. Православними є українці, білоруси, росіяни, румуни, болгари, серби, греки (візантійці), молдавани тощо

Слободи тимчасове звільнення селян від панщини й повинностей

Соціальний стан суспільна верста, права та обов’язки якої закріплені юридично, як правило, передаються по спадковості (селяни, міщани, шляхта, козацтво, духовенство)

Унія об’єднання, союз

Фільварки великі багатогалузеві феодальні маєтки, зорієнтовані на продаж продукції й основані на примусовій праці селян-кріпаків

Цех об’єднання ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей

Чинш грошовий податок

Шляхта назва феодалів у Польщі, Литві та Україні, основним заняттям яких була військова служба