8 клас

Урок 43. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

Мета:
 • ознайомити восьмикласників з відомостями про вставні слова і словосполучення;
 • сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити вставні слова і словосполучення в реченнях та визначати їх стилістичну роль у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами та словосполученнями, відрізняти їх від речень з однозвучними словами;
 • розвивати творчі вміння складати речення зі вставними словами та словосполученнями і використовувати їх в усному й писемному мовленні;

Урок 43. Складання та реалізація алгоритмів з використанням циклу з лічильником у середовищі програмування

Мета:
 • навчальна:  познайомити учнів з  особливостями використання циклу з лічильником у середовищі Lazarus; формувати вміння використовувати цикл з лічильником при розв'язуванні задач.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 42. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з передумовою.

Мета:
 • навчальна:  познайомити учнів з  особливостями використання циклу з передумовою у середовищі Lazarus; формувати вміння використовувати цикл з передумовою при розв'язуванні задач.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 41. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління "список, що розкривається"

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елемента керування "список, що розкривається"; сформувати вміння використовувати "список, що розкривається" у команді розгалуження.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини. Елементи для введення даних: прапорець та перемикач.

Мета:
 • навчальна:  сформувати уявлення про правила створення і налаштування властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання перемикача і встановлення прапорця;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 42. Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Мета:

Урок 41. Контрольна робота (тестування). Речення з однорідними членами. Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь;
 • перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність;
 • розвивати логічне мислення, уміння аналізувати мовний матеріал
Очікувані результати:
 • учні знаходять речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні;
 • правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила;

Урок 40. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»

І. Прочитайте текст, визначте його тему, тип і стиль мовлення. Розкажіть про роль однорідних членів речення в ньому.
II. Укажіть і обґрунтуйте пропущені розділові знаки. Визначте синтаксичну роль однорідних членів та особливості зв'язку між ними. Знайдіть речення з кількома рядами однорідних членів.
 
З глибини тисячоліть.

Урок 39. Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з правилами порівняння величин у програмах, операціями, які можна виконувати над величинами; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; навчитись використовувати логічні вирази в алгоритмічній структурі розгалуження;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 39. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам'яток історії та культури

Мета:
 • удосконалювати вміння учнів створювати усні й письмові перекази розповідних текстів з елементами опису пам'яток історії та культури; вчити яскраво та точно викладати свої думки; розвивати усне й писемне мовлення, пам'ять;
 • прищеплювати історичну пам'ять; виховувати естетичний смак.
Обладнання: словники, текст переказу.
ХІД УРОКУ
І.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Повторення відомостей про типи і стилі мовлення.
2. Завдання і запитання учням.

Урок 38. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

Мета:
поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил, розвивати загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами при узагальнювальних словах;

Урок 38. Практична робота 11. Налагодження готової програми

Мета:
 • навчальна:  систематизувати навички налагодження програм: шукати синтаксичні та логічні помилки у програмних кодах; сформувати практичні навички налагодження програмного коду і тестування програми на різних наборах даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

Урок 37. Налагодження програм.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з  групами помилок, які виникають при створенні програм; навчитись знаходити та ліквідовувати виявлені помилки в середовищі програмування  Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 36. Розвиток мовлення. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі

Мета:
 • розвивати в учнів мовленнєво-комунікативні вміння переказувати текст розповідного характеру, що містить опис пам’ятки історії;
 • удосконалити культуру писемного мовлення; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; сприяти збагаченню словника учнів;
 • засобами художнього слова виховувати любов і повагу до культурної спадщини свого народу.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ

Урок 35. Однорідні й неоднорідні означення

Мета:
 • ознайомити учнів з поняттям про однорідні й неоднорідні означення, сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні й неоднорідні означення, з’ясовувати їх роль у реченні;
 • правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями;
 • розвивати творчі вміння складати речення з однорідними й неоднорідними означеннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні;

Урок 34. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

Мета:         
 • поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення;
 • сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв’язок між ними (сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний), а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами;

Урок 33. Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

Мета:
 • узагальнити знання учнів про діалог як один із видів мовленнєвої діяльності;
 • навчити складати й вести діалоги відповідно до ситуації спілкування, самостійно визначеної теми;
 • розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, уяву;
 • виховувати любов до рідного слова, театру.
 • Обладнання: дидактичний матеріал.
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда.
 •  Що таке монолог, діалог, полілог?
 •  Чим відрізняється діалогічне мовлення від монологічного?

Урок 36. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з функціями, що можна використовувати для опрацювання текстових величин; навчитись використовувати дані функції при складанні програм;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 32. Контрольна робота (тестування). Односкладне речення. Повне й неповне речення. Розвиток мовлення. Контрольне читання мовчки

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь;
 • з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів із метою їх подальшого усунення; перевірити вміння сприймати на слух незнайомий текст; розвивати вміння аналізувати, співставляти, узагальнювати матеріал
 • Очікувані результати: учні вміють виділяти односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;
 • визначають види односкладних речень;

Урок 35. Величини текстового типу, операції над ними

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з описом та операціями по роботі з текстовими величинами  в середовищі програмування Lazarus; навчитись описувати, вводити та виконувати дії над текстовими величинами;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 31. Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне й неповне речення»

Мета:

 • узагальнити й систематизувати знання учнів про односкладні та неповні речення, удосконалити навички використання їх в усному та писемному мовленні;
 • розвивати вміння систематизувати матеріал, аналізувати власне мовлення, оцінювати себе;
 • виховувати любов до рідного краю, природи, традицій свого народу.
 • Обладнання: підручник, словники, узагальнюючі таблиці та схеми, довідники з правопису.

ХІД УРОКУ

Урок 33. Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Мета:
 •  ознайомити учнів з  діями, які можна виконувати над числовими величинами в середовищі програмування Lazarus;
 • навчитись використовувати стандартні функції в числових виразах при роботі над величинами;
 • сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку

Урок 30. Повні й неповні речення. Незакінчені речення. Тире в неповних реченнях

Мета:          
 • поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати культуру мовлення восьмикласників.
 • Правопис:  тире в неповних реченнях.
 • Внутрішньопредметні зв’язки:

Урок 32. Величини числового типу, функція для введення даних

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з з числовими типами величин та навчити описувати їх в середовищі  Lazarus; ознайомити учнів з функцією для введення даних та перетворення одного типу даних в інший.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Урок 29. Називні речення.

Мета:
 • сформувати поняття в учнів про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена;
 • розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення як зачин або оклик у текстах художнього й публіцистичного стилів відповідно до комунікативного завдання;

Урок 27. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Мета:

Урок 25-26. Односкладні, означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення

            Односкладні речення 
Речення з одним  головним членом речення називається односкладним. Один головний член (присудок чи підмет) поєднує в собі функцію обох головних членів речення.
              За змістом односкладні речення відрізняються від двоскладних тим, що вони зрозумілі й без другого головного члена. Його відсутність підсилює змістове значення наявного головного члена речення.

Урок 31. Величини та їхні властивості. Типи величин.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям величини та її властивостями; навчитись розрізняти величини за їх типами.
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 24. Односкладні прості речення. Види односкладних речень. Односкладне речення як частина складного речення

Мета:
 • поглибити знання учнів про односкладні речення як частини складних речень;
 • розвивати вміння аналізувати складні речення, до складу яких входять умовно односкладні речення, моделювати й конструювати складні речення з різними частинами;
 • структурувати вивчений матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору односкладних речень; спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал, розширювати науковий світогляд восьмикласників.
Внутрішньопредметні зв’язки:

Сторінки