Урок 35. Складні речення зі сполучниковим зв'язком. Правопис. Кома в складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про складне речення; навчити визначати їх у тексті; розглянути правила постановки розділових знаків у складних реченнях;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до української мови. Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: комбінований урок.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Спостереження над мовним матеріалом
►  Порівняйте різні мовні одиниці. Широкий Дніпро
Реве та стогне Дніпро широкий.
Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т.Г. Шевченко).
IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Лінгвістичне дослідження
►  Складіть опорну таблицю «Складне речення», відповівши на питання:
- Скільки граматичних основ у складному реченні? - Намалюйте загальну схему складного речення, - Чим поєднуються частини складного речення? - Які сполучники використовуються для зв'язку частин складного речення? - Які розділові знаки ставимо в складному реченні?
Коментоване письмо
►  Запишіть речення. Поясніть розділові знаки.
1. Вже полетіли у вирій пташки, вітер осінній листя зрива (О. Донець). 2. Дощ накрапає, і бродять тумани біля ріки (О. Донець). 3. Зашепотіли збуджені листочки, заметушилась у траві комашня (М. Коцюбинський). 4. Вовк линяє, але він вдачі не міняє (Прислів'я).
Синтаксичний розбір речення
►  3 двох простих речень утворіть складне, зробіть його синтаксичний розбір.
Летіла пташка по синьому небу, вона весну у країну далеку з собою несла.
Розподільний диктант
►  Розподіліть речення в дві групи:
1.Складне речення зі сполучниковим звя'зком
2.Складне речення з безсполучниковим звя'зком
1. Ніч пливе за вікном, все заснуло кругом (В. Сосюра). 2. Сяє сонце з неба ясно, і цвіте калина красна (Б. Грінченко). 3. Добре пригріває весняне сонечко, і підсихає в лісі земля. 4. Хто мовчить, той двох навчить.
Гра «Знайди втрачене»
►  Складіть частини прислів'їв. Запишіть. Поясніть розділові знаки.
Життя не має ціни                                   правда мовчить.
Коли гроші говорять                                але воля дорожча за життя.
Рідна мова не полова:                             там непорядки водяться.
Де слова з ділом розходяться                   а гострі слова роблять ворогів.
Лагідні слова роблять приятелів            її за вітром не розвієш.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Читання мовчки
►  Прочитайте текст.
До неоціненних коштовностей фольклору будь-якого народу, а відтак і українського, належать прислів'я та приказки — короткі влучні вислови, які образно та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь предків. Вони є узагальненою пам'яттю народу та результатом його спостережень над життям і явищами природи, що дає змогу молодому поколінню формулювати погляди на етику, мораль, історію й політику.
Прислів'я та приказки становлять начебто звід правил, ними людина має керуватися в повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують,— словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого народу, чия невичерпна талановитість, високе естетичне чуття й гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками.
Різкої межі між прислів'ями та приказками не існує. А основна відмінність полягає насамперед у тому, що прислів'я є більш розгорнутими, ніж приказки (3 енциклопедії).
Бесіда за змістом тексту
- До якого стилю належить текст? - Сформулюйте тему тексту, - Сформулюйте основну думку, - Придумайте назву тексту.
- Чому людина має керуватися в повсякденному житті прислів'ями та приказками?
►  Знайдіть в останньому абзаці тексту складне речення, поясніть розділові знаки.
Графічний диктант
►  Складіть схеми речень. Як поєднуються частини складного речення?
1. Земля дрижить там, де кінь біжить. 2. Пахне липою медово, і співає соловей (В. Сосюра). 3. Сонце піднялося вгору, туман розвіявся. 4. Цвіте й гуде земля, і серце повне вщерть (М. Рильський).
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Творча робота
►  Складіть і запишіть складні речення з сполучниками: І, коли, що
Самостійна робота
►  Запишіть речення, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки. Поясніть свій вибір. Виразно прочитайте.
Садок вишневий коло хати                     С.мя вечеря коло хати
Хрущі над вишнями гудуть                     В..чірня зоренька вст..є
Плугат..рі з плугами йдуть                      Дочка вечерять подає
Співають ідучи д..вчата                          А мати хоче научати
А мат..рі в..черять ждуть.                       Та с..л..вейко не дає.
Т. Шевченко
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
Лінгвістична вікторина
►  Усно дайте відповідь на питання. Запишіть приклади, що ілюструють кожну відповідь.
- Що таке речення?
- Які члени речення утворюють його граматичну основу?
- Якими є речення за емоційним забарвленням?
- Якими є речення за метою висловлювання?
- Що таке однорідні члени речення?
- Що таке звертання?
- Наведіть приклади вставних слів.
▼ Які речення називають складними?
Рефлексія
►  Дайте відповіді «Так» чи «Ні» на кожне питання стосовно сьогоднішнього уроку.
1.Чи було складно на уроці?
2.Чи було цікаво на уроці?
3.Чи все зрозуміло з ввченої теми?
4. Чи встигли виконати всі завдання?
5. Чи з задоволенням ви працювали на уроці?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу з підручника.
►  Знайдіть вірш Т. Шевченка, початок якого записали на уроці, запишіть його до кінця, поясніть розділові знаки.
►  Запишіть п'ять прислів'їв, що складаються зі складних речень.